Linia badania oczyszczania ścieków i ponowne wykorzystanie uzdatnionej wody do procesu technologicznego – badanie metod zamknięcia obiegu wodnego w zakładach przemysłowych

Program regionalny
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013
Oś priorytetowa III: gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Działanie III.3 Rozwój B + R w przedsiębiorstwach
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR oraz z budżetu państwa.
Nr konkursu: RPLD.03.03.00-5/12
Nr wniosku o dofinansowanie: WND-RPLD.03.03.00-5/025/13

Tytuł projektu: „Linia badania oczyszczania ścieków i ponowne wykorzystanie uzdatnionej wody do procesu technologicznego – badanie metod zamknięcia obiegu wodnego w zakładach przemysłowych”

Opis projektu:

Dotychczasowe uzyskane doświadczenie w uzdatnianiu wody sieciowej jak również wody ze studni głębinowych, czy wody trudnej umożliwia firmie rozszerzenie działalności o oczyszczanie ścieków. Ponadto uzyskaną wodę po oczyszczaniu ścieków firma będzie próbowała z powrotem nawrócić do procesu technologicznego. Zamontowana linia będzie umożliwiała dobór i przetestowanie technologii oczyszczania i ponownego nawrócenia wody z takich procesów jak produkcja oleju jadalnego, utylizacja drożdży z przemysłu piwowarskiego, czy wody z galwanizerni czy lakierni proszkowych, przemysłu spożywczego, farbiarni.