Przenośna, kontenerowa stacja uzdatniania wody z zastosowaniem odwróconej osmozy oraz mobilna stacja dezynfekcji wody – do przeprowadzania badań technologicznych w skali półprzemysłowej

Program regionalny
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013
Oś priorytetowa III: gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Działania III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR oraz z budżetu państwa.
Wniosek zarejestrowany pod nr WND- RPLD.03.03.00-00-018/12-00

Tytuł projektu: Przenośna, kontenerowa stacja uzdatniania wody z zastosowaniem odwróconej osmozy oraz mobilna stacja dezynfekcji wody – do przeprowadzania badań technologicznych w skali półprzemysłowej.