Stanowisko do badania odporności zestawu rur i kształtek z tworzyw termoplastycznych na cykliczne zmiany temperatury wykorzystywane jako elementy składowe przy montowaniu filtrów do wody

Maszyna służy do badania odporności zestawu rur i kształtek na cykliczne zmiany temperatury, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12293:2002

Stanowisko do badania odporności na cykliczne zmiany temperatury
W skład urządzenia wchodzą zbiorniki na wodę zimną i ciepłą, jednostka sterownicza wraz z pompą i zaworami sterującymi przepływem i komora do badań.

Próbka w komorze do badań poddana jest stałym naprężeniom mechanicznym monitorowanym na wyświetlaczach. Pompa oraz zespół zaworów kieruje przez próbkę naprzemiennie wodę gorącą i zimną w cyklach co 15 min każda przez zadaną liczbę cykli.

Wymagania techniczne:

Parametry badania wg PN-EN ISO 15875 i PN-EN ISO 15876:
– zakres średnic badanych rur i kształtek: d„ 12 mm do d„ 40 mm,
– temperatura badania, czas trwania pełnego cyklu i każdej części cyklu, ciśnienie badania
– oraz całkowita liczba cykli wg tablicy,
– liczba próbek: jeden zestaw rur i kształtek,

Tablica
Klasa zastosowania
Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4
Max temperatura projektowa, Tmax, w oC 80 80 70 90
Najwyższa temperatura badania, w oC 90 90 80 95
Najniższa temperatura badania, w oC 20 20 20 20
Ciśnienie badania, w barach pD pD pD pD
Liczba cykli 5000 5000 5000 5000
Każdy cykl powinien składać się z badania 15+10 min w najwyższej temperaturze badania i 15+10 min w najniższej temperaturze badania (czas trwania pełnego cyklu 30+20 min)
pD = 4 lub 6 lub 8 lub 10 bar

– naprężenie rozciągające: 1,8 MPa
– promień zginający: nie powinien być mniejszy niż minimalny deklarowany przez producenta rur.

Zastosowane przyrządy pomiarowe są wyposażone w cyfrowe wyświetlacze oraz posiadają wyjścia prądowe (0-20 mA) umożliwiające przesyłanie danych pomiarowych do komputerowego systemu pomiarowego. W systemie tym zarejestrowane zostaną wszystkie mierzone wielkości w czasie badania.

Badanie próbek na cykliczne zmiany temperatury wykonuje się na stanowisku, którego schemat poglądowy przedstawiono poniżej (Rys.).

Stanowisko do badania na cykliczne zmiany temperatury
Rysunek. Stanowisko do badania na cykliczne zmiany temperatury.
Wyposażone jest w zbiorniki przygotowujące wodę potrzebną do badania np.. dla klasy badania 1 jest to 95ºC dla zbiornika ZBC i 20ºC dla zbiornika ZBZ. Odpowiednio przygotowane ciecze w zbiornikach są naprzemiennie tłoczone za pośrednictwem pompy przez próbkę, gdzie tor wodny kierowany jest przez zawory: ZK1, ZK2, ZK3 i ZK4. Zawory te przy pomocy siłowników pneumatycznych sterowane są przez sterownik PLC. W przez cały czas badania monitorowana jest temperatura i ciśnienie za pośrednictwem czujników PT100(A), PT100(B) i przetwornika ciśnienia P. Ciśnienie można regulować zaworem dławiącym ZD. Konstrukcja komory badawczej pozwala przyłożenie do próbki płynnie regulowanej i mierzonej siły F oraz wytworzenie naprężeń bocznych.

Wszystkie mierzone istotne parametry w stanowisku badawczym można obserwować na ekranie oscyloskopu.

Wszystkie elementy pomiarowe w stanowisku badawczym posiadają świadectwa wzorcowania wykonane przez laboratoria posiadające akredytację PCA – Polskiego Centrum Akredytacyjnego.

Przetwornik ciśnienia
 

Tensometr